இலவச வேதாகமம் பெற்றுக்கொண்டோர்

T. Yabesh - Batticaloa (0094775076775)

M. Kishalan - Batticaloa (0094775076775)

S. Rathusana - Batticaloa (0094775076775)