இலங்கை மெதடிஸ்த திருஅவை

செங்கலடி சேகரம்

வேப்பவெட்டுவான் திருச்சபை

வேப்பவெட்டுவான் மெதடிஸ்த ஆலயம்

Veppawettuvan, Batticaloa, Sri Lanka.