உலகின் ஆச்சரியமான செய்திகள் 

Amazing News of the World

பழைய தமிழ் வேதாகமங்கள் - Tamil Old Bible's

மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக என்னத்தைக் கொடுப்பான்? What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? 
https://WWW.TAMIL.BiDContact / WhatsApp:+94654314050, +94775076775PayPal / Email:​admin@tamil.bid