சின்னத்தை மாற்றிய ட்விட்டர்

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் லோகோ மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதன் நிறுவன தலைவர் மாற்றியுள்ளர்.

புதிய லோகோவின் வடிவம்

Twitter has changed its logo - The logo of the Twitter company has been changed.