தமிழ் இலக்கணம், 

ஜி.யு. போப். 1870

கி.பி.1870ல் எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கண நுால் 

TAMIL GRAMMAR, BY THE REV. G. U. POPE. 1870