தை பொங்கல் வாழ்த்துகள்

தமிழ் பேசும் இந்து மக்கள் கொண்டாடும் தை பொங்கல் வாழ்த்துகள் கூறிக் கொள்ளுகின்றது www.Tamil.bid .

கனடா வாழ் தமிழர்கள்

பிரான்ஸ் தமிழர்க்ள்

ஜெர்மானிய தமிழ் மக்கள்