வேதாகம கேள்வி பதில்

வேதாகமத்தின் முதல் வசனம் எது ?

ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். 

In the beginning God created the heaven and the earth.

கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக