பழைய ஏற்பாடு கி.பி.1822 

தமிழில் பழைய ஏற்பாடு

A.D. 1822 The Old Testament in Tamil