வெளிநாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு

surprise gift 

மட்டக்களப்புக்கு அனுப்ப

Call or WhatsApp +94775076775

Sri Lanka website maintenance - monthly 5000/- 

Any company or institute websites.. 

maintaining your website - call or Whatsapp +94775076775

Tamil Typesetting - Sri lanka

தமிழ் தட்டச்சு சேவை

தமிழ் டைப்பிங் சேவைகளுக்கு - ஒரு பக்கம் 600/-

Call or Whatsapp +94775076775

Sri Lankan cashew nuts 

6000/- per kilogram 

Machine roasted - non roasted 

Call or WhatsApp +94775076775

இலங்கை முந்திரி பருப்பு - வறுத்த முந்திரி பருப்பு - வறுக்காத முந்திரி பருப்பு - கிலோ 6000/-